Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impressionism /im'preʃənizəm/  

  • Danh từ
    (thường Impressionism) (họa)
    trường phái ấn tượng