Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impressionary /impreʃə'nistik/  

  • Tính từ
    (thuộc) chủ nghĩa ấn tượng
    (thuộc) trường phái ấn tượng
    một bức hoạ thuộc trường phái ấn tượng