Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impressionableness /impreʃnə'biliti/  

  • Danh từ
    tính dễ xúc cảm, tính nhạy cảm
    tính dễ bị ảnh hưởng