Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impresario /impri'sɑ:riəʊ/  

  • Danh từ
    ông bầu (gánh hát …)