Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imprecision /impri'siʒn/  

  • Danh từ
    sự không chính xác