Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impoverishment /im'pɔvəriʃmənt/  

  • Danh từ
    sự bần cùng hoá, sự làm nghèo khổ
    sự kiệt quệ
    sự mất công dụng