Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impound /im'paʊnd/  

 • Động từ
  tịch thu; sung công
  impound property
  tịch thu tài sản
  cho xe (đỗ không đúng luật) vào bãi; nhốt súc vật lạc vào bãi (cho đến khi chủ nhân đến xin về)

  * Các từ tương tự:
  impoundable, impoundage, impounder, impoundment