Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

importable /im'pɔ:təbl/  

  • Tính từ
    có thể nhập được, có thể nhập khẩu được (hàng hoá...)