Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impolitely /,impə'laitli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô lễ