Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impiously /'impiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất kính đối với Chúa