Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperturbableness /impə:tə:bə'biliti/  

  • Danh từ
    tính điềm tĩnh, tính bình tĩnh; tính không hề bối rối, tính không hề nao núng