Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impersonally /im'pɜ:sənəli/  

  • Phó từ
    [một cách] không tình cảm
    [một cách] khách quan