Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impersonalize /im'pə:sənəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm mất cá tính con người