Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impersonalization /impə:sənɔlai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm mất cá tính con người