Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impersonality /impə:sə'næliti/  

 • Danh từ ((như) impersonalism)
  sự thiếu cá tính con người
  the impersonality of an automated world
  sự thiếu cá tính con người của một thế giới tự động hoá
  sự thiếu quan tâm đến con người
  điều không liên quan đến riêng ai, điều không dính dáng đến riêng ai, điều không ám chỉ riêng ai