Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impersonalism /im'pə:snəlizm/  

  • Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
    sự quan hệ chung chung với mọi người
    (như) impersonality