Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự làm mất cá tính con người