Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperiousness /im'piəriəsnis/  

  • Danh từ
    tính hống hách