Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperiously /im'piəriəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] hống hách