Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impedimentary /impedi'mentəri/  

  • Tính từ
    trở ngại, ngăn cản, cản trở