Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impeachment /im'pi:t∫mənt/  

  • Danh từ
    sự kết tội
    sự đặt nghi vấn