Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impeacher /im'pi:tʃə/  

 • Danh từ
  người đặt thành vấn đề nghi ngờ
  người gièm pha, người nói xấu, người bôi nhọ
  người buộc tội, người tố cáo
  người bắt lỗi, người chê trách
  người buộc tội phản quốc, người buộc trọng tội