Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impeachable /im'pi:t∫əbl/  

  • Tính từ
    có thể bị kết tội
    có thể đặt nghi vấn