Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impeachability /impi:tʃə'biliti/  

 • Danh từ
  sự có thể đặt thành vấn đề nghi ngờ
  gièm pha, nói xấu, bôi nhọ
  sự có thể bị buộc tội, sự có thể bị tố cáo
  sự có thể bị bắt lỗi, sự có thể bị chê trách
  sự có thể bị buộc tội phản quốc, sự có thể bị buộc trọng tội (trước toà án có thẩm quyền)