Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiểu yêu
    đứa bé tinh nghịch

    * Các từ tương tự:
    impact, Impact analysis, Impact multiplier, Impact of taxation, impacted, impactful, impaction, impactive, impair