Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immenseness /i'mensiti/  

  • Danh từ
    sự mênh mông, sự bao la, sự rộng lớn