Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immediate annuity /i'mi:djətə'nju:iti/  

  • Danh từ
    tiền trả từng năm; tiền trả từng tháng (cho người bảo hiểm)