Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immaturity /imə'tjuəriti/  /imə'tʊərəti/

  • Danh từ
    sự non nớt
    sự chưa phát triển đầy đủ