Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immateriality /'imətiəri'æliti/  

  • Danh từ
    tính vô hình, tính phi vật chất
    sự không quan trọng