Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immaterialist /imə'tiəriəlist/  

  • Danh từ
    người theo thuyết phi vật chất