Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immaterialism /imə'tiəriəlizm/  

  • Danh từ
    thuyết phi vật chất