Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immaterialise /imə'tiəriəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    phi vật chất hoá
    làm cho không quan trọng, tầm thường hoá