Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imbrication /imbri'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự xếp đè lên nhau, sự xếp gối lên nhau (như lợp ngói)
    (kiến trúc) hình trang trí kiểu xếp gối lên nhau