Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imaginer /i'mædʤinə/  

  • Danh từ
    người tưởng tượng, người hình dung