Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imageable /'imidʤəbl/  

 • Tính từ
  có thể vẽ hình
  có thể phản ánh
  có thể hình dung, có thể tưởng tượng ra
  có thể mô tả sinh động
  có thể điển hình hoá được