Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illusionist /i'lu:ʒənist/  

  • Danh từ
    nhà ảo thuật

    * Các từ tương tự:
    illusionistic, illusionistically