Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illusionism /i'lu:ʤənizm/  

  • Danh từ
    thuyết ảo tưởng