Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-temperedness /'il'tempə/  

  • -temperedness) /'il'tempədnis/* danh từ
    tính càu nhàu, tính cáu bẳn, tính gắt gỏng