Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều ilexes) (thực vật)
    cây nhựa ruồi
    (cũng holm-oak) cây sồi xanh