Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ileostomy /ili'ɔstəmi/  

  • Danh từ
    (y học) thủ thuật mở thông ruột hồi