Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ileocecal /iliɔ'sekəl/  

  • Tính từ
    (giải phẫu) (thuộc) ruột hồi ruột tịt