Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ilang-ilang /'i:lɑ:ɳ'i:lɑ:ɳ/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây ngọc lan tây
    hoa ngọc lan tây
    dầu ilang-ilang