Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người lờ đi, người phớt đi, người làm ra vẻ không biết đến