Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ignominiously /ignə'miniəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] ô nhục, [một cách] nhục nhã