Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ignition /ig'ni∫n/  

  • Danh từ
    sự đốt cháy, sự bốc cháy
    sự mồi lửa
    bộ phận đánh lửa (trong máy)