Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nhóm lửa, người đốt cháy
    mồi lửa; bộ phận đánh lửa (trong máy)
    ngòi nổ, kíp nổ