Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (International Federation for Information Processing) Liên đoàn quốc tế về xử lí thông tin