Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idyllically /i'dilikli/  

  • Phó từ
    [một cách] thanh bình