Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thơ điền viên
    cảnh điền viên, cảnh đồng quê

    * Các từ tương tự:
    idyllic, idyllically, idyllist, idyllize