Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idolatry /ai'dɒlətri/  

  • Danh từ
    sự sùng bái thần tượng
    anh ta ủng hộ đội nhà như là sùng bái thần tượng